ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จก. สาขาสุวรรณภูมิวันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จก. สาขาสุวรรณภูมิ (22)
วันที่ 20-21 ก.ค. 2562 สหกรณ์จัดโครงการทัศนศึกษาสมาชิก ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพัทลุงวันที่ 20-21 ก.ค. 2562 สหกรณ์จัดโครงการทัศนศึกษาสมาชิก ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพัทลุง (78)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย ชั้น 6 อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย ชั้น 6 อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่ (35)
สมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัล พัดลม จากสหกรณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2562 ได้แก่ นางเดือนงาม แซ่อุ๋ย สมาชิกเลขที่ 1628 ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัล พัดลม จากสหกรณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2562 ได้แก่ นางเดือนงาม แซ่อุ๋ย สมาชิกเลขที่ 1628 ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ (3)
สมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัล พัดลม จากสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 ได้แก่ นายนพรุจ สัมมาชีพ สมาชิกเลขที่ 2610สมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัล พัดลม จากสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 ได้แก่ นายนพรุจ สัมมาชีพ สมาชิกเลขที่ 2610 (3)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยะลา จก.วันที่ 17 ก.ย. 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยะลา จก. (43)
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 นายภิญโญ ธารางกูร รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้  กับสมาชิกประจำปี 2561 ในหลักสูตร การทำขนมชั้น และขนมถึงทอง โดยมีอาจารย์นวกมล ปราบเสร็จ เป็นวิทยากรอบรมวันที่ 25 สิงหาคม 2561 นายภิญโญ ธารางกูร รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ กับสมาชิกประจำปี 2561 ในหลักสูตร การทำขนมชั้น และขนมถึงทอง โดยมีอาจารย์นวกมล ปราบเสร็จ เป็นวิทยากรอบรม (28)
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายสวรรค์ ต่อติด ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขกระบี่ จำกัดวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายสวรรค์ ต่อติด ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขกระบี่ จำกัด (29)
ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ได้แก่ ผู้ตอบแบบประเมินหมายเลข 0153 ให้สมาชิกที่มีหางบัตรหมายเลขดังกล่าวมาแสดง เพื่อติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สนง.สหกรณ์ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ได้แก่ ผู้ตอบแบบประเมินหมายเลข 0153 ให้สมาชิกที่มีหางบัตรหมายเลขดังกล่าวมาแสดง เพื่อติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สนง.สหกรณ์ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ (2)
ประกาศผลการจับรางวัลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ผู้ตอบแบบประเมิน หมายเลข 00287 ขอให้สมาชิกที่ตอบแบบประเมินหมายเลขดังกล่าวเข้ามาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานค่ะประกาศผลการจับรางวัลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ผู้ตอบแบบประเมิน หมายเลข 00287 ขอให้สมาชิกที่ตอบแบบประเมินหมายเลขดังกล่าวเข้ามาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานค่ะ (4)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเบื้องต้นประจำปี 2561วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเบื้องต้นประจำปี 2561 (16)
ประกาศผลการจับรางวัลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนมกราคม 2561 ได้แก่ผู้ตอบแบบประเมิน หมายเลข 179 ขอให้สมาชิกที่ตอบแบบประเมิน  หมายเลขดังกล่าวนำหางบัตรเข้ามาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานประกาศผลการจับรางวัลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนมกราคม 2561 ได้แก่ผู้ตอบแบบประเมิน หมายเลข 179 ขอให้สมาชิกที่ตอบแบบประเมิน หมายเลขดังกล่าวนำหางบัตรเข้ามาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงาน (6)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายก่อเดช ยะลา เลขานุการ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะหน้าอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายก่อเดช ยะลา เลขานุการ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะหน้าอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (8)
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (9)
วันอังคารที่ 7 พ.ย. 2560 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด และจิตอาสาคุณศักดิ์ชัย แก้วเดช ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัดวันอังคารที่ 7 พ.ย. 2560 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด และจิตอาสาคุณศักดิ์ชัย แก้วเดช ออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด (22)